English

  • تست مقدماتي

  • تست پيشرفته

  • آموزش زبان انگليسي

پرسش و پاسخ

س: چه کسانی می توانند در گروه دانشجويی وارد کشور انگلستان شوند؟

ج: طبق قوانين و مقررات ادارهُ اتباع بيگانه وزارت کشور در مورد ويزای دانشجويی و ورود متقاضيان به انگلستان جهت امور تحصيلی ، هيچگونه محدوديتی در اين طبقه از مهاجرين وجود نداشته و تمامی افراد واجد شرايط می توانند جهت ادامه تحصيل نسبت به اخذ ويزا اقدام کنند

س: از کدام دانشکده يا دانشگاهها می توان پذيرش گرفت؟

ج: بايد توجه داشت که طبق قوانين مندرج در بخش تحصيلی و دانشجويی ، سفارت انگلستان فقط به آن دسته از افراد متقاضی ويزای دانشجويی اعطا کرده که از دانشکده يا دانشگاههای معتبر و مورد قبول ، پذيرش اخذ کرده باشند

س: هزينه های دانشکده ، دانشگاه ، خوابگاه و ديگر هزينه های زندگی چه ميزان است؟

ج: هزينه های دانشکده ، دانشگاه ، محل زندگی و ... بستگی بسيار زيادی به شهر مورد نظر ، رشته تحصيلی ، مقطع تحصيلی ، نوع خوابگاه اعم از اينکه منزل شخصی يا مشترک بوده و از چه امکاناتی برخوردار است داشته ومدت تحصيل نيز از عوامل تعيين کننده ﻣﺑﻠﻎ پرداختی می باشد

س: آيا دانشجو می تواند در طول مدت اقامت دانشجويی در انگلستان به کار نيز بپردازد؟

ج: ﺑﻠﯽ - معموﻻً دانشجويان می توانند بصورت پاره وقت چند ساعتی را در هفته به کار و اشتغال بپردازند

س: آيا افراد تحت تکفل دانشجو (همسر و فرزندان زير 18 سال) نيز می توانند وارد انگلستان شوند؟

ج: ﺑﻠﯽ - افراد تحت تکفل دانشجويان طبق قوانين و مقررات جاری وزارت کشور می توانند وارد کشور انگلستان شده و تا زمانيکه متقاضی اصلی در انگلستان حضور دارد با وی زندگی کنند

س: آيا ويزای دانشجويی را می توان در انگلستان تمديد کرد يا بايد از اين کشور خارج شد؟

ج: ويزای دانشجويی در انگلستان برای متقاضی و افراد تحت تکفل وی قابل تمديد است و متقاضيان در صورت واجد شرايط بودن ، نيازی به ترک خاک کشور انگلستان را نداشته و می توانند با مراجعه به گروه نواندیش از اين امکانات بهره مند شوند

س: آيا دانشجويان می توانند از اقامت دائم و هميشگی بهره مند شوند؟

ج: در سطوح دانشکده و مقاطع پائين اين کار امکان پذير نبوده اما در مقاطع تحصيلی عاليه و تکميلی و با رعايت ضوابط و قوانين خاص مهاجرت می توان برای دانشجويان پس از گذراندن دوره های خاص تقاضای ويزای دائم و هميشگی کرد

س: آيا بورس تحصيلی برای ادامه تحصيل در انگلستان وجود دارد يا خير؟

ج: ﺑﻠﯽ - سفارت انگلستان هرساله بورس تحصيلی بنام شوينينگ را برای کسانيکه دارای مقاطع تحصيلی ليسانس يا باﻻتر با معدل خوب هستند را به مرحلهُ اجرا گذاشته و تعداد بسيار محدودی دانشجو می پذيرد ، اين بورس معموﻻً در نيمه دوم سال ميلادی و بصورت کا ملا محدود بوده و افراد واجد شرايط می توانند با تماس با ما از شرايط آن مطلع شوند

س: چه کسانی می توانند در گروه دانشجويی وارد کشور انگلستان شوند؟

ج: طبق قوانين و مقررات ادارهُ اتباع بيگانه وزارت کشور در مورد ويزای دانشجويی و ورود متقاضيان به انگلستان جهت امور تحصيلی ، هيچگونه محدوديتی در اين طبقه از مهاجرين وجود نداشته و تمامی افراد واجد شرايط می توانند جهت ادامه تحصيل نسبت به اخذ ويزا اقدام کنند

س: از کدام دانشکده يا دانشگاهها می توان پذيرش گرفت

ج: بايد توجه داشت که طبق قوانين مندرج در بخش تحصيلی و دانشجويی ، سفارت انگلستان فقط به آن دسته از افراد متقاضی ويزای دانشجويی اعطا کرده که از دانشکده يا دانشگاههای معتبر و مورد قبول ، پذيرش اخذ کرده باشند

س: هزينه های دانشکده ، دانشگاه ، خوابگاه و ديگر هزينه های زندگی چه ميزان است؟

ج: هزينه های دانشکده ، دانشگاه ، محل زندگی و ... بستگی بسيار زيادی به شهر مورد نظر ، رشته تحصيلی ، مقطع تحصيلی ، نوع خوابگاه اعم از اينکه منزل شخصی يا مشترک بوده و از چه امکاناتی برخوردار است داشته ومدت تحصيل نيز از عوامل تعيين کننده ﻣﺑﻠﻎ پرداختی می باشد

س: آيا دانشجو می تواند در طول مدت اقامت دانشجويی در انگلستان به کار نيز بپردازد؟

ج: ﺑﻠﯽ - معموﻻً دانشجويان می توانند بصورت پاره وقت چند ساعتی را در هفته به کار و اشتغال بپردازند

س: آيا افراد تحت تکفل دانشجو (همسر و فرزندان زير 18 سال) نيز می توانند وارد انگلستان شوند؟

ج: ﺑﻠﯽ - افراد تحت تکفل دانشجويان طبق قوانين و مقررات جاری وزارت کشور می توانند وارد کشور انگلستان شده و تا زمانيکه متقاضی اصلی در انگلستان حضور دارد با وی زندگی کنند

س: آيا ويزای دانشجويی را می توان در انگلستان تمديد کرد يا بايد از اين کشور خارج شد؟

ج: ويزای دانشجويی در انگلستان برای متقاضی و افراد تحت تکفل وی قابل تمديد است و متقاضيان در صورت واجد شرايط بودن ، نيازی به ترک خاک کشور انگلستان را نداشته و می توانند با مراجعه به گروه نواندیش از اين امکانات بهره مند شوند

س: آيا دانشجويان می توانند از اقامت دائم و هميشگی بهره مند شوند؟

ج: در سطوح دانشکده و مقاطع پائين اين کار امکان پذير نبوده اما در مقاطع تحصيلی عاليه و تکميلی و با رعايت ضوابط و قوانين خاص مهاجرت می توان برای دانشجويان پس از گذراندن دوره های خاص تقاضای ويزای دائم و هميشگی کرد

س: آيا بورس تحصيلی برای ادامه تحصيل در انگلستان وجود دارد يا خير؟

ج: ﺑﻠﯽ - سفارت انگلستان هرساله بورس تحصيلی بنام شوينينگ را برای کسانيکه دارای مقاطع تحصيلی ليسانس يا باﻻتر با معدل خوب هستند را به مرحلهُ اجرا گذاشته و تعداد بسيار محدودی دانشجو می پذيرد ، اين بورس معموﻻً در نيمه دوم سال ميلادی و بصورت کا ملا محدود بوده و افراد واجد شرايط می توانند با تماس با ما از شرايط آن مطلع شوند

س: چگونه می توان ويزای دانشجويی را به آسانی دريافت کرد؟

ج: گروه نواندیش با بررسی دقيق سوابق تحصيلی - آموزشی متقاضيان و با در نظر گرفتن شرايط مالی و خانوادگی و با انجام مصاحبه با متقاضيان نسبت به اخذ ويزا اقدام کرده و پذيرش های دريافتی از کالج و دانشگاههای معتبر انگلستان را ضميمه پرونده متقاضی می کند . آمار نشان می دهد که دانش پژوهانی که از مجموعه حرفه ای ما بهره مند شده اند موفق به اخذ ويزا شده و ا ز ديگر امکانات و تسهیلات بهره مند گرديده انگروه نواندیش با بررسی دقيق سوابق تحصيلی - آموزشی متقاضيان و با در نظر گرفتن شرايط مالی و خانوادگی و با انجام مصاحبه با متقاضيان نسبت به اخذ ويزا اقدام کرده و پذيرش های دريافتی از کالج و دانشگاههای معتبر انگلستان را ضميمه پرونده متقاضی می کند . آمار نشان می دهد که دانش پژوهانی که از مجموعه حرفه ای ما بهره مند شده اند موفق به اخذ ويزا شده و ا ز ديگر امکانات و تسهیلات بهره مند

لطفا جهت اخذ مشاوره رایگان فرم ذیل را پر کنید:

*

*

آدرس ایمیل
*

نوانديش در فيسبوك

Noandishe_facebook

چرا من باید از طریق نو اندیش در خواست نمایم؟

ارایه درخواست ویزای تحصیلی از طریق موسسه نواندیش به شما این امکان را می دهد که از تجربیات این موسسه به صورت رايگان در اخذ پذیرش تحصیلی بهره مند گردید

چگونه با ما تماس حاصل فرمایید؟

info@noandishe.com :ا یمیل

0044 7828667525 :تلفن تماس موبایل

0044 1223 575607 :تلفن تماس کمبریج